Saith Umer July 29, 2017

phone ki ghanti tarkeeb Urdu joke

phone ki ghanti tarkeeb Urdu joke

Leave a Reply